سری کتاب های آدم برفی انتشارات واله شامل درس نامه مختصر و سپس تمرین های به صورت جای خالی, درست و غلط و جورکردنی طراحی شده است.
در ادامه 15 سوال تستی تعبیه شده که 10 سوال در سطح کتاب درسی و 5 سوال که در کنارشان علامت ستاره خورده است جزو سوالات تقریبا سخت میباشد.
در انتهای این سری کتاب ها پاسخ کاملا تشریحی سوالات تستی آورده شده است.