در مجموعه کتاب های ((الفبای کنکور هنر)) از انتشارات کارنامه کتاب، سعی شده تا به جای طرح سوال های آزمون سراسری هنر به ترتیب تقدم و تاخر زمانی،طبقه بندی موضوعی را مبنای کار قرار دهیم. بدین ترتیب که ابتدا مباحث مطرح شده در هردرس را در موضوعات مجزا تعریف و سپس سوالات را در عنوان مربوطه فصل بندی کرده ایم . از مزایای این شیوه ی طبقه بندی این است که کمک می کند تاپس از مطالعه ی هر مبحث تمامی پرسش ها از هر موضوع مطلع شویم. اما مهم ترین مزیتی که از این روش حاصل شده، مشخص شدن مباحثی است که در نظر طراحان کنکور از اولویت و اهمیت بیتشری برخوردار هستند.نتایج این نحوه ی تقسیم بندی در انتهای هر کتاب در قالب جدول هایی آورده شده است.در واقع کتاب های ((الفبای کنکور هنر )) می کوشند تا با طبقه بندی موضوعی ،فصل بندی دقیق و در نهایت بررسی و مقایسه ی جدول ها به تحلیلی دقیق تر از پراکندگی سوال های آزمون سراسری هنر در دروس مختلف دست پیدا کنند. امری که به کمک آن می توان برنامه ریزی مفید تری کرد و به سوی یک مطالعه ی هدفمند در یک دوره ی زمانی نسبتا طولانی گام برداشت.