در زمان کنونی فرصت دانش آموز محدود است.نمی توان و نباید انبوهی از سوالات را در یک درس به دانس آموز ارائه داد.باید بهتریت ها را برگزید.بهترین سوالات شناسنامه دارند و از میان آزمون های مرجع انتخاب شده اند وکتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهند.در کتاب های آبی قلم چی سوال هایی شناسنامه دار واستاندارد ارائه شده است. تعداد سوال های هرفصل متناسب با بودجه بندی و اهمیت نسبی آن فصل در آزمون نهایی است.

تست شناسنامه دار, درخت دانش, درس نامه, ضریب تناسب و توازن, تست از کتاب درسی, شکل و نمودار, دی وی دی و تالیف گروهی از دیگر مشخصه های کتاب های آبی قلم چی می باشد.