02166969090
5

رمز نگاری عملی امنیت تبادل اطلاعات دیوید وانگ ایوب ترکیان نیازدانش

افزودن به علاقه مندی
 • ناشر

  نیاز دانش

 • مولف

  دیوید وانگ

 • مترجم

  ایوب ترکیان

 • شابک

  9786227790009

کتاب رمز نگاری عملی (امنیت تبادل اطلاعات) تالیف دیوید وانگ ترجمه دکتر ایوب ترکیان در 13 فصل توسط انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است. داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره روش رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﺳﻔﺮي ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺷـﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد از ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه، و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻤـه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒاً ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک رﯾﺎﺿﯽ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب، رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﺪه، و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄـﺮی ﺷـﯿوه ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻨﺠﮑﺎو، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﺎن ماﺟﺮاﺟﻮ، و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ.

 • آماده ارسال
 • ارسال رایگان
 • تضمین کیفیت
 • ارسال رایگان
 • تضمین کیفیت

کتاب رمز نگاری عملی (امنیت تبادل اطلاعات) تالیف دیوید وانگ ترجمه دکتر ایوب ترکیان در 13 فصل توسط انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است. داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره روش رﻣﺰﻧﮕﺎری در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﺳﻔﺮي ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺷـﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد از ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه، و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻤـه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒاً ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک رﯾﺎﺿﯽ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب، رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﺪه، و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄـﺮی ﺷـﯿوه ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻨﺠﮑﺎو، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﺎن ماﺟﺮاﺟﻮ، و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ.

 • وزن 562 گرم
 • مولف

  دیوید وانگ

 • مترجم

  ایوب ترکیان

 • ناشر

 • شابک

  9786227790009

دیدگاه کاربران

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده

اولیــن باشــید شــما
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رمز نگاری عملی امنیت تبادل اطلاعات دیوید وانگ ایوب ترکیان نیازدانش”

ارسال دیدگاه جدید